Οριστικοί Πίνακες με Επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφερειακή Ενότητα

Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων και της συγκρότησης των τμημάτων από την Επιτροπή αξιολόγησης, δημοσιεύονται τα πρακτικά των δύο επιτροπών καθώς και οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων, και απορριφθέντων ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το έργο με Κωδ. ΟΠΣ 5011435 και τίτλο «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα», ενταγμένου στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί δεν προσέλθουν ή δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης, θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ο Ανάδοχος οφείλει να καλεί από τον κατάλογο επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ο πρώτος στη σειρά του καταλόγου δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του σε κάποιο από τα τμήματα κατάρτισης που έχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, γνωστοποιεί την απόφασή του και τις προθέσεις του σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κατάλογο επιλαχόντων, με Υπεύθυνη Δήλωση.

Για να δείτε τα πρακτικά των επιτροπών και τους πίνακες, παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου