Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με κωδικό ΟΠΣ 5011435, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών καθώς και η επεξεργασία – ταξινόμηση των αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα με μοριοδότηση και βαθμολόγηση όλων των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθούμενης διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων, με τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε για την κάθεμία / τον καθένα.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 18/03/2019 έως 22/03/2019 και ώρα 14:00 στο info@ep-uhc.gr. Παρακαλώ όπως στο μήνυμά σας να αναφέρετε τον κωδικό της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής σας. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.

Πρωταρχικό κριτήριο αποτελούν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η ενδεικτική κατανομή των ωφελουμένων ανά περιφερειακή ενότητα καθώς και τα αντικείμενα κατάρτισης όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση τμήματος, τότε είτε θα ζητηθεί από τους επιτυχόντες υποψήφιους ωφελούμενους να συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, είτε οι διαθέσιμες θέσεις να μεταφερθούν στην περιφερειακή ενότητα όπου οι αιτούντες έχουν συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήμα.

Αποτελέσματα ανά νομό

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου