Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με κωδικό ΟΠΣ 5011435, κατατέθηκαν χίλιες διακόσιες εβδομήντα έξι (1.276) αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών (οκτακόσιοι πενήντα ένας φάκελοι, 851) που απεστάλησαν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία των υποψηφίων ωφελουμένων που συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, αυτό του ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η κάθε αίτηση.

Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου