Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Προκειμένου να πιστοποιηθούν τα όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων ωφελουμένων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη» στην ιστοσελίδα του έργου.

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην ΚΕΕΕ από τις 25/02/2019 και έως τις 01/03/2019 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών (πριν από τις 25/02/2019 και μετά τις 01/03/2019), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, ο αριθμός των αιτήσεων που συνεχίζουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου