Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο "Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα" μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ .

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου