Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων πρακτικής στις δράσεις 061 και 062

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου