Δημοσιεύθηκε ο ιοστότοπος του έργου
Δημοσίευση Ιστότοπου
Δημοσιεύθηκε ο ιστότοπος του έργου Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου